Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia obchodzona jest w Kościele tradycyjnie dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem – w dniu 25 marca. W roku 2018 tego dnia przypada jednak Niedziela Męki Pańskiej, zwana Niedzielą Palmową, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, mające wyjątkową rangę w roku kościelnym.  Ze względu na fakt, iż normy kościelne związane z kalendarzem liturgicznym wskazują, że obchód w randze uroczystości – a więc także Zwiastowanie Pańskie – nie może przypadać ani w niedzielę, ani w Wielkim Tygodniu, ani też w Oktawie Wielkanocy (cała oktawa Zmartwychwstania Pańskiego również ma rangę uroczystości) została ona przeniesiona na poniedziałek po Święcie Miłosierdzia Bożego, 9 kwietnia 2018!Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tajemnica Wcielenia stanowi szczególne świadectwo Bożego upodobania w człowieku. Tę prawdę Jan Paweł II wyraził już w swojej pierwszej encyklice: „W tym zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się – jako człowiek – ich podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie Jedynym! Ukształtował przez swe Wcielenie ten wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od początku” (Redemptor hominis,1). To szczyt upodobania Boga w człowieku. W tajemnicy Zwiastowania Syn Boży – przez swoje Wcielenie – zjednoczył się z każdym człowiekiem. Stał się podobnym do nas we wszystkim – oprócz grzechu. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Stał się prawdziwie jednym z nas. Dlatego przyjąć tajemnicę Wcielenia, znaczy dostrzec piękno człowieczeństwa zamierzone przez Stwórcę. Czas się wypełnił przez to, że Bóg wszedł w dzieje człowieka i związał się z nim raz na zawsze. Wieczność wkroczyła w czas. Wcielenie stało się początkiem całego dzieła Odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Bez Wcielenia nie byłoby Bożego Narodzenia, nie byłoby publicznej działalności Jezusa i w końcu nie byłoby także Jego śmierci i zmartwychwstania. Nie byłoby zbawienia. Na niezwykłość tego wydarzenia zwraca uwagę pewien szczegół w życiu liturgicznym Kościoła. Otóż, dwa razy w roku – w uroczystość Zwiastowania i Bożego Narodzenia – podczas wypowiadania Credo, po słowach: „Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”, przyklękamy, aby w ten sposób uwielbić Boga, który ofiarując nam swojego Syna dał nam dowód swojej uprzedzającej, „dotykalnej” miłości. Wszyscy klękają, wyrażając w ten sposób wiarę w to, że skutki Wcielenia są nadal żywe dla każdego z uczestników Eucharystii. „Co zaś dotyczy Maryi – pisał papież Paweł VI – to dzisiejszą uroczystość obchodzi się jako święto nowej Ewy, posłusznej i wiernej Dziewicy, która wielkodusznie wypowiedziawszy słowo ‘fiat’, stała się za sprawą Ducha Świętego Bożą Rodzicielką, a także prawdziwą matką żyjących i przez przyjęcie do swego łona jedynego Pośrednika stała się prawdziwą Arką Przymierza oraz prawdziwą świątynią Boga; czyli jako wspomnienie tej chwili, która była najdonioślejsza w tym dialogu nawiązanym przez Boga z człowiekiem w sprawie jego zbawienia oraz jako wspomnienie wolnego przyzwolenia Dziewicy i współudziału w urzeczywistnianiu Bożego planu odkupienia ludzi” (Marialis cultus, 6). Podobnie jak słońce, mgła i cień zstępują na osobę i oplótłszy ją całą nie wyrządzają jej żadnej szkody, jak rosa poranna użyźnia ziemię, w niczym jej nie naruszając – tak też Duch Święty zstąpił na Maryję. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1,28), czyli „napełniona Chrystusem”. Ty nie jesteś dla siebie samej, ale dla Zbawiciela. Ty całą swoją osobowością jesteś zwrócona do Syna. Dlatego jesteś i będziesz niedościgłym wzorem naszego zwracania się ku Chrystusowi, a przez Niego ku Ojcu i Duchowi Świętemu. b. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy w Polsce Dzień Świętości Życia. W tym dniu, w którym Jezus zaczął istnieć na sposób cielesny, chrześcijanie pragną zwrócić uwagę na życie poczęte pod sercem każdej z matek na całym świecie. O wartości tego życia papież Jan XXIII tak się wypowiadał: „Niech więc wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga działania Boga – Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy” (Mater et Magistra, 194). „Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa. Gdy państwo nie używa swej władzy w służbie praw tego, który jest najsłabszy, zagrożone są podstawy praworządności państwa” (Jan Paweł II, 26.01.1980). Dzień Świętości Życia, ustanowiony przez Episkopat w 1998 r., obchodzony jest w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Inicjatywa biskupów jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II. W encyklice „Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. Przypomina też słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae, które mówią o tym, że „mamy nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone”. „Obecnie, gdy wartości rodzinne i poczęte życie ludzkie są brutalnie atakowane, Dzień Świętości Życia jest chwilą szczególnej mobilizacji w obronie tych podstawowych wartości. Nie możemy pozostawać obojętni wobec usiłowania pozbawienia rodziców konstytucyjnego prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Naszym zadaniem jest objęcie troską wszystkich pokoleń – tych najmłodszych, i tych najstarszych” – czytamy w komunikacie Rady KEP ds. Rodziny. Z apelem o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w nadchodzące obchody wystąpiła Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. „Dzisiaj, gdy Parlament Europejski napiera na swobodę aborcji, a Parlament RP walczy się z małżeństwem i rodziną poprzez akceptację autorytarnej konwencji przemocowej CAHVIO, gdy upowszechnia się lewicową ideologię gender, nasze aktywne zaangażowanie po stronie życia i rodziny jest bezcenne!” – czytamy w apelu. Z kolei o włączanie się do ruchu duchowej adopcji, czyli modlitwy w intencji konkretnego nowo poczętego życia, zaapelowała Krajowa Rada Katolików Świeckich. „Wydaje się więc, że zarówno Kościół jak i Państwo Polskie mają stać na straży ludzkiego życia, bo również świeckie Państwo przyznaje, że w momencie poczęcia w łonie matki powstaje człowiek) – czytamy w oświadczeniu Rady. – Decyzja o sprzedaży bez recepty tabletki „dzień po” stoi więc w jawnej sprzeczności z Ustawą Zasadniczą naszego kraju” – podkreślają sygnatariusze apelu. Natomiast Forum Kobiet Polskich zaapelowało „o podjęcie wielkiej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny, aby szanowała życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci oraz chroniła rodzinę, opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny, która była i jest podstawową wspólnotą społeczną”. Forum, które skupia 53 organizacje zaznacza, że apel spowodowany jest „kryzysową sytuacją wokół podstawowych praw i wolności człowieka”. Wśród przykładów wymienia m.in. starania o wprowadzenie w życie przemocowej konwencji CAHVIO, wprowadzanie do wolnego obrotu pigułki „dzień po”, forsowanie ustawy o in vitro, która nie szanuje ludzkiego życia i zapowiedź wprowadzenia związków partnerskich. Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy św., ale również prywatnie. W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym. Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie – miesiąc, dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać.

red.

Brak możliwości komentowania